Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Кухонный гарнитур – ...
Как правильно состав...
Профессии будущего и...
Популярные европейск...
Оперативные и качест...
Наш сад
•  0 коментарів• 2227 переглядів •Друк
Порядок побудови Державної геодезичної мережі
Порядок побудови Державної геодезичної мережі

1). Цей Порядок визначає механізм побудови Дер­жавної геодезичної мережі із застосуванням сучасних глобальних навігаційних супутникових систем, стро­гих математичних методів оброблення даних та інформаційних технологій, а також традиційних геодезич­них методів.

2). У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

Аномалія висоти — різниця між значенням геодезич­ної та нормальної висоти у певній точці фізичної поверхні Землі; 

Банк геодезичних даних — система, що складається з баз геодезичних даних (супутникових, геодезич­них, нівелірних, гравіметричних), системи керу­вання базами даних і прикладного програмного забезпечення для оброблення, зберігання та захис­ту даних, організації доступу до геодезичної інформації;

Відліковий еліпсоїд — математична модель референц-еліпсоіда, яка прийнята за поверхню від­ліку;

Геодезична висота Н — висота точки фізичної по­верхні Землі над поверхнею відлікового еліпсоїда, відрахована по нормалі до його поверхні;

Геодезична мережа згущення — пункти геодезичних мереж 4 класу та 1, 2 розряду, що будуються для згущення Державної геодезичної мережі; 

Геодезична інформація — інформація про пункти Державної геодезичної мережі, яка включає опис їх центрів, місцезнаходження, значення коорди­нат, висот і вимірів, якими вони зв'язані із суміж­ними геодезичними пунктами;

Геодезична основа — пункти Державної геодезичної мережі 1, 2 та 3 класу, геодезичних мереж згущен­ня 4 класу, 1, 2 розряду та геодезичних мереж спе­ціального призначення;

Геодинамічний полігон — стаціонарний науково- дослідний полігон, на якому систематично проводиться комплекс геодезичних, геофізичних, геологічних і геоморфологічних досліджень для отримання інформації про просторово-часові змі­ни фізичних полів та їх зв'язок з глибинною будо­вою та рухами земної кори; 

Геометричне нівелювання — нівелювання за допо­могою геодезичного приладу з горизонтальною візирною віссю;

Геопросторові дані — набір даних про геопросторовий об'єкт;

Геофізична обсерваторія — установа, яка збирає, опра­цьовує, зберігає та досліджує інформацію про стан навколишнього природного середовища; 

Гідрогеологічний режим — закономірні зміни стану водного об'єкта в часі і просторі, зумовлені переважно кліматичними особливостями відповідного басейну;

Гравіметрична мережа — геодезична мережа, на пунктах якої визначено прискорення вільного падіння, а також висоти та координати;

Гравіметричний пункт — точка на земній поверхні, у якій визначено прискорення сили тяжіння і геоде­зичні координати;

Знімальна геодезична мережа — геодезична мережа згущення, що створюється для топографічної зйом­ки;

Квазігеоїд — умовна поверхня, яку отримують відкла­денням по нормалі аномалій висоти від поверхні відлікового еліпсоїда; 

Моніторинг геодезичних пунктів — система спостере­ження за станом схоронності геодезичних пунктів з метою аналізу стійкості їх просторового положення у часі для встановлення можливості використання таких пунктів як геодезичної основи;

Нівелірна мережа — геодезична мережа, нормальні висоти пунктів якої над рівнем моря визначені за результатами геометричного нівелювання;

Нівелірний репер — геодезичний знак, що закріплює пункт нівелірної мережі та є носієм нормальної системи висот;

Нормальна висотависота точки фізичної поверхні Землі над поверхнею квазігеоїда. На рівні океану нормальна висота дорівнює нулю; 

Нормальна система висотсистема висот, яка визна­чає положення геодезичних пунктів по висоті від­носно квазігеоїда; 

Полігон — система нівелірних ходів, які утворюють замкнену фігуру; 

Полігон І класу — система нівелірних ходів І класу, які утворюють замкнену фігуру; 

Полігон II класу — система нівелірних ходів І та II кла­су, які утворюють замкнену фігуру;

Полігонометрія — метод побудови геодезичної мережі шляхом вимірювання віддалей і горизонтальних кутів між пунктами ходу; 

Просторова геодезична мережа — мережа, в якій взаємне положення геодезичних пунктів визначено у тривимірному просторі;

Пункт-супутник — пункт, що закріплює на місцевості напрямок та віддаль з геодезичного пункту до тако­го пункту;

Рекогносцирування пунктів — етап геодезичних робіт, спрямований на вибір місця розташування пунктів геодезичної мережі;

Тригонометричне нівелювання — нівелювання за до помогою геодезичного приладу з похилою візирною віссю та визначенням віддалі; 

Трилатерація — метод побудови геодезичної мережі у формі трикутників, у яких виміряні всі сторони; 

Тріангуляція — метод побудови геодезичної мережі у формі трикутників, у яких виміряні кути і деякі із сторін;

GPS-нівелювання — нівелювання за допомогою геоде зичного приладу спостережень супутників глобаль ної навігаційної супутникової системи;

3). Державна геодезична мережа складається з мережі геодезичних пунктів, рівномірно розміщених на тери торії держави, що забезпечує поширення систем коор динат і висот та гравіметричної системи і є вихідною для створення інших мереж.

Державна геодезична мережа закріплюється на міс цевості геодезичними, гравіметричними пунктами та нівелірними реперами, положення яких визначено в установлених системах координат і висот.

4).  Проектування Державної геодезичної мережі здійснюється з урахуванням результатів попередніх робіт з її побудови.

Місця побудови геодезичних пунктів визначаються виходячи з необхідності забезпечення їх тривалого планово-висотного положення, збереження та зручного використання з урахуванням фізико-географічних умов району робіт, глибини промерзання грунтів, гідро геологічного режиму та інших особливостей місцевості.

5). Побудова Державної геодезичної мережі включає такі основні види робіт:

-проектування;

-рекогносцирування і побудова геодезичних пунктів;

-вимірювання елементів мережі; математичне оброблення результатів вимірювань;

-складення каталогів геодезичних пунктів;

-ведення банку геодезичних даних;

-проведення моніторингу Державної геодезичної ме режі.

6).  Середня щільність геодезичних пунктів повинна становити не менше одного пункту на ЗО кв. кіло метрів. Подальше збільшення щільності геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі здійснюється за результатами обгрунтованих розрахунків виходячи з конкретних завдань топографо-геодезичної та картог рафічної діяльності на конкретній території. 

Для геодезичного забезпечення топографічної зйом ки встановлюються такі норми щільності геодезичних пунктів та реперів Державної геодезичної мережі: у масштабі 1:25000 та 1:10000 — один пункт на 30 кв. кілометрів та один репер на трапецію масштабу 1:10000; у масштабі 1:5000 — один пункт на 20-30 кв. кілометрів та один репер на 10-15 кв. кілометрів; у масштабі 1:2000 і більше — один пункт на 5-15 кв. кілометрів та один репер на 5-7 кв. кілометрів.

Для топографічної та кадастрової зйомки в масштабі 1:2000 і більше на доповнення до геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі визначаються пункти геодезичних мереж згущення та знімальних геодезич них мереж.

У разі використання супутникових геодезичних ме тодів для визначення геодезичних пунктів знімальних геодезичних мереж можливе обгрунтоване зменшення щільності геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі.

7).  З метою приведення наявної мережі до однорідної за точністю і достатньої за щільністю геодезичних пунктів подальша побудова Державної геодезичної ме режі здійснюється на ділянках, на території яких на основі обстеження геодезичних пунктів і результатів математичного оброблення геодезичних спостережень установлено, що:

точність проведених спостережень або вирівняних елементів Державної геодезичної мережі нижча, ніж передбачена цим Порядком; центри геодезичних пунктів втрачені або щільність геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі недостатня для відповідної території; величина деформації земної поверхні внаслідок дії сейсмічних і техногенних явищ та процесів пере вищує точність визначення геодезичних пунктів Державної геодезичної мережі.

8). Побудова геодезичних мереж у районах земле трусів з магнітудою п'ять балів і більше здійснюється в найкоротші строки. У вугільних басейнах і в районах інтенсивного добування руди, газу, нафти та прове дення інших підземних робіт потреба в модернізації Державної геодезичної мережі обґрунтовується марк шейдерськими даними.

9).  Подальша побудова Державної геодезичної ме режі здійснюється на основі даних розвитку мережі постійно діючих станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем з використанням результатів супутникових геодезичних спостережень.

January 19 2014
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru