Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Современная система ...
Польза аркадных игр
Какой лазер выбрать ...
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Кухонный гарнитур – ...
Как правильно состав...
Наш сад
•  0 коментарів• 1567 переглядів •Друк
Проведення рекультивації земель при видобутку бурштину
Проведення рекультивації земель при видобутку бурштину

«Бурштиновий бізнес», «бурштинова лихоман­ка», «старательські розкоп­ки» вже багато років бентежать Українське Полісся. Як свідчить джерело, основні формації бурштиноносних покладів по­ширені в Рівненській. Жито­мирській та Волинській облас­тях.

Перспективна площа тільки в межах Житомирської області сягає до 700 км 2 , а поклади бур­штину локалізовані в невеликих площах палеорельєфу на гли­бині до 6-12 метрів.

«Старатель­ський несанкціонований проми­сел» янтарного каменю тільки в Житомирській області призвів до загибелі близько 200 га лісу. Серед екологічних наслідків не­санкціонованого помпового та грабарського методів видобутку бурштину можна виділити де­градацію зональних ґрунтів та підстилаючих материнських по­рід, знищення родючого гумосово-елювіального горизонту ґрунтів підзолистого типу, коре­невих систем дерев, заболочен­ня території, зміну рівня ґрунто­вих вод.

Українське Полісся — уніка­льний природний комплекс. Це моренно-зандрова та зандрово-елювіальна низина з особли­вим кліматом та високим рівнем ґрунтових вод. Поліська лісова зона дерново-підзолистих і оглеєних грунтів поділяється на дві підзони:

· західну, достатньо і сильно зволожену;

· східну, підвищено та добре зволожену;

Зазначимо, що ґрунтовий по­крив регіону утворює складний комплекс екотопів та харак­теризується дрібноконтурністю (від 5...20 до 50 га) і значною контрастністю ґрунтів лег­кого гранулометричного складу. Профіль дерново-слабопідзолистого ґрунту нечітко диференційований на генетичні горизонти, в нижній частині зустрічається прошарок з озалізненою тонкодисперсною глинистою масою. Дерново-середньопідзолисті грунти більш чітко диференційовані на гори­зонти (НЕ, Е. І, ІЕ, РІ). Ґрунти Полісся бідні на поживні речо­вини, вміст гумусу незначний, мають кислу реакцію, несприят­ливі фізичні властивості, уко­рочений верхній НЕ горизонт. Підстилання гумусо-елювіального горизонту підзолистим Е-горизонтом з дуже несприятливи­ми агрономічними властивос­тями та пагорбисто-грядовий рельєф практично унеможлив­люють проведення якісної се­лективної розробки верхнього родючого шару едафотопу.

Цю особливість слід врахува­ти при розробці екологіюваних проектів відведення земель для гірничих розробок бурштину та доповнень до державних норма­тивних документів шодо селек­тивної розробки родючого шару зональних грунтів Полісся.

На нашу думку, при роз­робці проектів рекульти­вації порушених земель в Укра­їнському Поліссі слід врахову­вати таке:

  1.  Гумусованість зональних окуль­турених грунтів — сінокоси, пасовища, рілля (1,5 — 2,5%) та під лісом (0,7 — 1,3%);
  2. Глибину НЕ горизонту, яка змінюється від 8-10 см (середньо- та сильнопідзолисті) до 15-18 см (слабопідзолисті) у зо­нальних едафотопах.
  3. Хімічний склад ґрунту: кис­лотність, насиченість основа­ми, вміст рухомих форм Аl. Мn. Fе, валові запаси елемен­тів живлення.
  4. Фізичні, фізико-хімічні та водні властивості конкретного сдафотопу: гранулометричний та мінералогічний склад, струк­турованість, фільтрацію, ін­фільтрацію. водопіднімання (особливо на ділянках з гідророзробкою бурштину).
  5. При проектуванні гірничо-тех­нічного етапу рекультивації на порушених землях слід врахо­вувати прийом хімічної меліо­рації та чинник оструктурювання верхнього шару відно­влених техноземів (наприклад, прийом гайнування, внесення торфокомпостів, вапнування). Це не що інше, як антропічна зміна напряму ґрунтогенезу на рекультивованій території.
  6. Запобігання перезволоженню в місцях рекультивації глеюва­тих ґрунтів Полісся.
  7. Фітомеліоративний період (біо­логічна рекультивація) пови­нен враховувати мікро-, мезо-, макроконтурність, рельєф і площу відновлюваних тери­торій, а також асортимент фітомеліорантів як природ­них рослин (комиш лісовий, лепешняк великий, куничник очеретяний, кропива дводом­на, кропива жалка, лобода біла, підмаренник чіпкий, хвощ по­льовий та ін.), так і сільськогосподарських культур (бага­торічні бобові трави, буркун, люпин, овес, жито, тритікале, льон, гірчиця тощо). Тривалість біологічного етапу рекультивації та його агротех­нологічна складова (обробіток, система добрив, посів, догляд за культурами тощо) зумов­люється едафотопічними умо­вами антропічно відновлених кар"єрних площ та ділянок не­санкціонованого видобутку бурштину
  8. Підготовчий період до лісона­саджень повинен включати фітомеліорацію та передпосад­ковий обробіток техногенних едафотопів чи зелькультиваторами чи розпушувачами. Доцільно додатково вивчити лунковий та траншейний спо­сіб підготовки едафотопів під посадку лісу та підібрати по­родний склад насаджень-лісоутворювачів. Найбільш придатними деревовидними та чагарниковими породами для першого етапу лісотехнічної рекультивації слід вважати оси­ку, тополю білу, вільху чорну, бузину чорну тощо.
  9. Необхідно додатково вивчити та запропонувати співвідноше­ння напрямів рекультивації: лісо- і водогосподарський, ре­креаційний, санітарно-гігіє­нічний. Перспективним на­прямом відновлення порушених земель слід вважа­ти створення суходільних та заплавних луків. З урахуванням земельних угідь Полісся (частка природних кормових угідь становить до 30%) слід рекомендувати спе­цифічні фітотопологічні ант­ропогенні кормові угіддя для рекультивованих земель. В їх основу слід покласти сприят­ливу стратиграфію відновле­ного шару едафотопу, рельєф, засолення, гранулометричний склад, зволоження тощо. Підбір трав і травосумішок для залуження рекультивованих зе­мель має враховувати складність (прості, напівскладні, складні), видовий склад (тонконогові, тонконогово-бобові, тонконогово-бобові-різнотравні), способи використання (сінокосні, пасовищні. сінокосно-пасовишні) та швидкостиглість (ранньо-, середньо- і пізньостиглі).
  10. На рекультивованих землях Полісся бажаним напрямом рослинництва слід вважати хмілярство. Хміль — культура багаторічна. Одним із елемен­тів технології впрошування ку­льтури є створення невелич­ких масивів 5-10 (до 50) га, які поділяють на плантації пло­щею 2-3 га. До речі, під хміль доцільно застосовувати тран­шейний спосіб підготовки тех­ногенного едафотопу. В подальшому технологія впро­шування хмелю на рекуль­тивованих землях потребує спеціального вивчення, уточ­нення, доповнення.

Враховуючи досвід роботи проблемної лабораторії з рекуль­тивації земель Дніпропетровсь­кого державного аграрно-еконо­мічного університету (по­над 50 років науково-практич­них експериментів в усіх при­родних зонах України), науковці цього навчального закладу спро­можні надати консультаційні послуги та взяти участь у роз­робці проектів з рекультивації земель, порушених при видобут­ку бурштину та проведенні екс­периментальних досліджень.

Закон України «Про видобу­вання та реалізацію бурштину» потрібно доповнити розділом «Рекультивація порушених зе­мель при розробці родовищ бур­штину з урахуванням технології видобування та оцінкою еко­логічних ризиків у межах По­ліських областей (Рівненська, Житомирська, Волинська)». Ці регіони є специфічними і по­требують розробки спеціальних методик як гірничо-технічного, так і біологічного етапів рекуль­тивації.

April 09 2017
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru