Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Современная система ...
Польза аркадных игр
Какой лазер выбрать ...
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Кухонный гарнитур – ...
Как правильно состав...
Наш сад
•  0 коментарів• 1172 переглядів •Друк
Почерговий порядок реєстрації земельних ділянок.
Почерговий порядок реєстрації земельних ділянок.

Першим кроком є подання дер­жавному кадастровому реєстратору заяви про державну реєстрацію зе­мельної ділянки.

Право на подання такої заяви мають:

• Особа, якій за рішенням органу ви­конавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із земле­устрою, що є підставою для фор­мування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користу­вання із земель державної чи ко­мунальної власності, або уповно­важена нею особа;

• Власник земельної ділянки, корис­тувач земельної ділянки держав­ної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноважена ними особа;

• Орган виконавчої влади, орган міс­цевого самоврядування (у разі фор­мування земельних ділянок відпо­відно державної чи комунальної власності).

До заяви в обов'язковому поряд­ку додаються:

• Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із зем­леустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (ра­зом з позитивним висновком дер­жавної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така експертиза є обов'язковою;

• Електронний документ, який міс­тить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель;

• Документ, що підтверджує опла­ту послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Державний кадастровий реєст­ратор у момент надходження до нього заяви про державну реєст­рацію земельної ділянки перевіряє:

• Повноваження особи, що зверну­лася з такою заявою;

• Наявність повного пакета доку­ментів, необхідних для внесення відомостей (змін до них) до Дер­жавного земельного кадастру;

• Розташування об'єкта Держав­ного земельного кадастру на те­риторії дії його повноважень;

• Придатність електронного доку­мента для проведення його пере­вірки за допомогою програмного забезпечення Державного земель­ного кадастру.

У разі відповідності заяви вимо­гам, визначеним законодавством, державний кадастровий реєстра­тор приймає заяву до розгляду та реєструє у Державному земельно­му кадастрі з присвоєнням їй реєст­раційного номера та фіксацією да­ти її реєстрації.

Заява реєструється в день її над­ходження в порядку черговості.

Дата реєстрації заяви у Дер­жавному земельному кадастрі є датою її прийняття. Законодав­ством визначено строк проведен­ня державної реєстрації земель­ної ділянки, який становить 14 календарних днів з дня реєстрації заяви.

Реєстратор опрацьовує подані документи і здійснює державну реєстрацію земельної ділянки:

• За допомогою програмного забез­печення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

• Відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користува­чів земельної ділянки);

• Робить позначку на титульному аркуші документації із землеуст­рою про проведення перевірки елект­ронного документа та внесення відомостей до Державного зе­мельного кадастру та повертає заявникові таку документацію. Проставлення зазначеної познач­ки є підставою для передачі відпо­відної документації на затверджен­ня органу державної влади або органу місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затверджен­ню відповідним органом).

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки дер­жавний кадастровий реєстратор на безоплатній основі надає витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Взыскание неустойки с застройщика

Рішення про відмову у держав­ній реєстрації земельної ділянки приймається в разі:

• Невідповідності поданих докумен­тів вимогам законодавства;

• Розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєс­трувати, іншої земельної ділянки або її частини;

• Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого державного кадастрового реєстратора;

• Подання заявником документів не в повному обсязі.

 У таких випадках державний ка­дастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до кадастру видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішен­ня.

August 04 2016
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru