Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 2

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: PoMaH
Останні статті
Опис метеорологічних та синоптичних умов по Оде...
Огляд метеорологічних та синоптичних умов по Од...
Опис метеорологічних та синоптичних умов по Од...
Agrotorg.in.ua - лучший помощник агронома
Правила посадки плодовых деревьев.
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Лучшие мотоблоки в У...
Системный фунгицид: ...
Растущий — светодиод...
Что сажать после под...
Техника для заготовк...
LED лампы для растений
Как правильно выбира...
Наш сад
•  0 коментарів• 982 переглядів •Друк
Почерговий порядок реєстрації земельних ділянок.
Почерговий порядок реєстрації земельних ділянок.

Першим кроком є подання дер­жавному кадастровому реєстратору заяви про державну реєстрацію зе­мельної ділянки.

Право на подання такої заяви мають:

• Особа, якій за рішенням органу ви­конавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із земле­устрою, що є підставою для фор­мування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користу­вання із земель державної чи ко­мунальної власності, або уповно­важена нею особа;

• Власник земельної ділянки, корис­тувач земельної ділянки держав­ної чи комунальної власності (у разі поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноважена ними особа;

• Орган виконавчої влади, орган міс­цевого самоврядування (у разі фор­мування земельних ділянок відпо­відно державної чи комунальної власності).

До заяви в обов'язковому поряд­ку додаються:

• Оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із зем­леустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (ра­зом з позитивним висновком дер­жавної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така експертиза є обов'язковою;

• Електронний документ, який міс­тить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель;

• Документ, що підтверджує опла­ту послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Державний кадастровий реєст­ратор у момент надходження до нього заяви про державну реєст­рацію земельної ділянки перевіряє:

• Повноваження особи, що зверну­лася з такою заявою;

• Наявність повного пакета доку­ментів, необхідних для внесення відомостей (змін до них) до Дер­жавного земельного кадастру;

• Розташування об'єкта Держав­ного земельного кадастру на те­риторії дії його повноважень;

• Придатність електронного доку­мента для проведення його пере­вірки за допомогою програмного забезпечення Державного земель­ного кадастру.

У разі відповідності заяви вимо­гам, визначеним законодавством, державний кадастровий реєстра­тор приймає заяву до розгляду та реєструє у Державному земельно­му кадастрі з присвоєнням їй реєст­раційного номера та фіксацією да­ти її реєстрації.

Заява реєструється в день її над­ходження в порядку черговості.

Дата реєстрації заяви у Дер­жавному земельному кадастрі є датою її прийняття. Законодав­ством визначено строк проведен­ня державної реєстрації земель­ної ділянки, який становить 14 календарних днів з дня реєстрації заяви.

Реєстратор опрацьовує подані документи і здійснює державну реєстрацію земельної ділянки:

• За допомогою програмного забез­печення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

• Відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користува­чів земельної ділянки);

• Робить позначку на титульному аркуші документації із землеуст­рою про проведення перевірки елект­ронного документа та внесення відомостей до Державного зе­мельного кадастру та повертає заявникові таку документацію. Проставлення зазначеної познач­ки є підставою для передачі відпо­відної документації на затверджен­ня органу державної влади або органу місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затверджен­ню відповідним органом).

На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки дер­жавний кадастровий реєстратор на безоплатній основі надає витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Взыскание неустойки с застройщика

Рішення про відмову у держав­ній реєстрації земельної ділянки приймається в разі:

• Невідповідності поданих докумен­тів вимогам законодавства;

• Розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєс­трувати, іншої земельної ділянки або її частини;

• Розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого державного кадастрового реєстратора;

• Подання заявником документів не в повному обсязі.

 У таких випадках державний ка­дастровий реєстратор не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до кадастру видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішен­ня.

August 04 2016
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru