Навігація
Зараз на сайті
Гостей: 1

Користувачів: 0

Всього користувачів: 18
Новий користувач: Kalqkwm
Останні статті
План для курсової та дипломної: як складати та ...
Как выбрать розы
7). Комплекс відеолекцій по темі "Водна ерозія"
6). Комплекс відеолекцій по темі "Ярий ячмінь"
5). Комплекс відеолекцій по темі "Цукровий буряк"
Останні завантаження
Приклад розрахунку т...
Куртенер Д. А. Усков...
Підказки на деякі за...
Презентация на тему ...
Підручник "Мікроклім...
Останнi огляди:
Польза аркадных игр
Какой лазер выбрать ...
Енергія сонця стає д...
Металлические самокл...
Кухонный гарнитур – ...
Как правильно состав...
Профессии будущего и...
Наш сад
Структура статей
Усі статті » 6) Методические материалы » Вимоги до осіб, які керують трактором
Вимоги до осіб, які керують трактором

Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням є роботою з підвищеною небезпекою (п. 109 Переліку робіт з під­вищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15), а робота тракториста-машиніста віднесена до робіт, де є потреба у професійному доборі (п. 9 таблиці Переліку ро­біт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121).

Особам, які отримали посвідчення тракториста-машиніста, до­зволено керувати тракторами з потужністю двигуна:

· до 73,5 кВт (категорія А1);

· понад 73,5 кВт (категорія А2; п. 4 Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 № 217, далі — Поло­ження № 217).

Посвідчення видають особі, яка пройшла медичний огляд у поряд­ку, встановленому МОЗ, професійну підготовку, перепідготовку або під­вищення кваліфікації відповідно до навчальних планів і програм та скла­ла теоретичний і практичний іспити екзаменаційній комісії в державній інспекції сільського господарства району, міста (п. 6,7 Положення № 217).

Роботодавець зобов"язаний за власні кошти організувати проведення медичних оглядів працівників під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджено наказом МОЗ від 21.052007 № 246 (далі — Порядок № 246). Це передбачено пунктом. 23 розділу II НПАОП 01.0-1.01 -12, пунктом 10.7 НПАОП 01.41 -1.01 -01.

Заборонено при збиранні врожаю (зернозбиральних роботах):

· використовувати трактори без капотів або з відкритими капотами;

· застосувати паяльні лампи для випалювання пилу в радіаторах двигунів;

· заправляти трактор паливом на хлібних масивах;

· заправляти трактор у нічний час у польових умовах.

(п. в. 1.16 Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України. Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04.12.2006 № 730/770).

Тобто тракторист-машиніст проходить медичний огляд як працівник, зайнятий на важких роботах, та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих і та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу. Періодичність медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання виконання робіт, пов"язаних із впливом виробничих факторів, визначають за Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов"язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, та Переліком робіт, для виконання яких є обов"язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників (п. 2.6, 2.7 розділу II Порядку № 246). Наявність шкідливих та небезпечних факторів визначають за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Працівники, зайняті на роботах, що потребують професійного добору, надають комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи (п. 2.13 розд. II; п. 32 розд. III Порядку № 246).

До керування трактором допускають осіб, які пройшли інструктаж, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Якщо трактор передбачено використовувати на дорогах загального користування, то необхідно також

мати посвідчення водія (пройти перевірку знань Правил дорожнього руху).

Трактористи, зайняті збиранням врожаю, проходять протипожеж­ний інструктаж (п. 8.1.1 Правил № 730).

Заборонено залучати жінок до виконання робіт за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, який працює на тракторах, комбайнах та інших самохідних сільськогосподарських машинах» (підрозд. 7 розд. II Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженого наказом МОЗ від 29.12.1993 № 256).

Тракторист-машиніст має право керувати машинами тих категорій, що зазначені у посвідченні у графі «Відмітка про дозвіл» (п. 4 Положення № 217).

Особам, які мають у приватній власності або в користуванні трактори, що належать до категорії А1 або А2 (у тому числі самостійно виготовлені), та мають посвідчення водія (крім категорій А, А1, В1), видають посвідчення тракториста-машиніста категорії А1 або А2. При цьому проходити навчан­ня не обов"язково, достатньо скласти екстерном іспити з правил дорож­нього руху і практичного керування машинами (п. 24’ Положення № 217).

Професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів проводять у навчальних закладах, підприємствах за на­явності необхідної навчальної матеріальної бази, відповідної ліцензії, І отриманої у визначеному законодавством порядку (п. 35 Положення № 217).

Згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Кла­сифікатор професій» (затверджений наказом Державного коміте­ту України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327) з експлуатацією сільськогосподарських тракторів пов"язані професії «тракторист» і «тракторист-машиніст сільськогоспо­дарського (лісогосподарського) виробництва» (код КП 8331). Кваліфіка­ційні характеристики для них наведені, відповідно, у Випуску 1 «Профе­сії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» та Випуску 2 «Сільське господарство та пов"язані з ним послуги» Довід­ника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЗНАТИ:

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва Керування машинами категорії А

Завдання та обов"язки. Самостійно виконує сіль­ськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах класу до 20 кН включно, гусеничних трак­торах класу до ЗО кН включно, сільськогосподарських і меліоративних машинах, що агрегатуються із цими тракторами, включаючи бульдозери, відповідно до ви­мог агротехніки та агротехнології. Комплектує машин­но-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та перевезення вантажів. Виконує щозмінне техніч­не обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює. Визначає не­справності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, а також усу­ває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських і меліоратив­них машин та пристроїв до них. Читає нескладні маши­нобудівні креслення, схеми, користується інструкці­ями з експлуатації машин. Виконує під наглядом майстра-налагоджувальника з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування і ремонту тракторів цієї ка­тегорії, сільськогосподарських і меліоративних машин. Раціонально використовує паливно-мастильні, гумові технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні час­тини. Готує трактори, сільськогосподарські та меліора­тивні машини та знаряддя до зберігання. Виконує ро­боти з додержанням вимог охорони праці та охорони навколишнього середовища.

Повинен знати: правила, способи та особливості ви­конання сільськогосподарських і меліоративних робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до ви­мог агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії, експлуатаційні регулювання колісних тракторів класу до 20 кН включно, гусеничних тракторів класу до 30 кН включно, технологічні регулювання сільськогосподар­ських і меліоративних машин, що агрегатуються з трак­торами цієї категорії; вимоги до комплектування ма­шинно-тракторних агрегатів для виконання механізова­них робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських і меліоративних ма­шин та способи їх усунення; системи технічного обслу­говування та ремонту тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин; особливості обслуговування машин у разі застосування хімічних засобів захисту рос­лин; правила дорожнього руху і перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії трак­торів, сільськогосподарських та меліоративних машин; основи організації, оплати праці та економічних відно­син у сільськогосподарському виробництві; правила охорони праці під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних ма­шин; основні вимоги законодавства з питань охорони навколишнього середовища; основні відомості про призначення і властивості металів та їх сплавів, немета­левих матеріалів, що застосовуються для виготовлення та ремонту деталей машин; основні властивості палив­но-мастильних матеріалів та охолодних рідин; способи і правила виконання слюсарних робіт; зміст і правила оформлення первинних документів щодо обліку робо­ти машин (облікового листа тракториста-машиніста, до­рожнього листа та інших документів); норми виробітку і витрат паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт; шляхи зниження собі­вартості виконуваних робіт, способи та засоби підви­щення продуктивності праці.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна осві­та або повна загальна середня освіта та курсове на­вчання за програмами підготовки тракториста-маши­ніста сільськогосподарського виробництва в закладах освіти. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А. Без вимог до стажу роботи.

Забезпечення ЗІЗ

Тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва за­безпечують такими засобами індивідуального захисту:

· костюм бавовняний із пилонепроникної тканини — строк носін­ня 12 місяців;

· навушники (протишумні) — до зношування;

· рукавиці комбіновані — б місяців;

· окуляри захисні (закриті) — до зношування;

· для жінок: блуза і головний убір (2 комплекти) — 24 місяці.

При зовнішніх роботах на тракторі взимку додатково:

· куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою — 36 місяців;

· штани бавовняні з утеплювальною прокладкою або костюм уте­плений для механізаторів сільського господарства — 36 місяців;

· валянки — 48 місяців (при роботі на тракторі взимку на тран­спортних роботах і в полі).

У разі роботи на дощувальних поливальних машинах, механіз­мах і насосних станціях на стічних водах додатково:

· плащ непромокний — черговий (замість плаща непромокного чергового можна видавати костюм для трактористів-машиністів при роботі на поливальних машинах на 12 місяців);

· чоботи гумові — 24 місяців;

· респіратор (газопилозахисний) — до зношування;

· шолом непромокний — до зношування.

При поливанні сільськогосподарських культур:

· костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням — 12 місяців;

· рукавиці комбіновані — 4 місяці;

· чоботи гумові — 12 місяців (п. 9 табл. розд. II Типових норм безплат­ної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного госпо­дарства, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 10.06.1998 № 117; НПАОП 0.00-3.01 -98).

Норми видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших за­собів індивідуального захисту трактористу-машиністу сільськогоспо­дарського виробництва, зайнятому вапнуванням і внесенням добрив І у грунт, визначені у пункті 10 таблиці розділу II НПАОП 0.00-3.01-98.

ВАЖЛИВІ ВИСНОВКИ:

1. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням є роботою з підвищеною небезпекою, на яку отримують дозвіл та яка потребує професійного добору.

2. На трактор має бути свідоцтво про реєстрацію (талон тимчасового обліку) і талон про прохо­дження державного технічного огляду та номерний знак.

3. Трактор в експлуатацію приймає комісія підприємства.Опубліковано: Admin April 14 2019 · Категорія: 6) Методические материалы · 0 коментарів · 669 переглядів · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Перекладач
Відеолекції викладачів кафедри

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Моніторинг якості повітря м. Одеса

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Публічна кадастрова карта України

 http://otroke.ru/modules/instruction/page.php?id=941

Ми в соціальних мережах:
Лічильники:
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru